مدت طولانی است که با برخی از کلید واژه های متون عرفانی و احیاناً پربسامد ادب فارسی به نحوی از انحاء دست به گریبانم. هروقت کسی از من در باره نفس ، روح ، بهشت و ... می پرسد ارجاعشان می دهم به لغت نامه ها. اما ته دلم رضایتی نمی بینم برای همین بهتر دیدم در اوقات فراغت حاصل فسیلوارگی اداری ، مطالبی به زبان ساده در این باره بنویسم. شروع این کار را با نفس نقطه گذاری کردم وپایان آن معلوم نیست :

/ 0 نظر / 9 بازدید